Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Vzdelávací program Discovery

Vzdelávací program Discovery poskytuje základné znalosti v oblasti sieťových technológií, praktické skúsenosti, príležitosť pre preskúmanie možností kariérneho rastu a rozvoj osobnostných zručností, ktoré napomôžu študentom pripraviť sa pre pozície v oblasti IT a sieťových technológií. Vzdelávacie moduly v rámci programu Dicsovery ponúkajú praktické prístupy vo výučbe, používanie interaktívnych nástrojov a ľahko zrozumiteľných vzdelávacích manuálov, ktoré pomáhajú študentom osvojiť si všeobecnú teóriu potrebnú pre budovanie sietí.

Program Discovery je navrhnutý, tak, aby ponúkal nezávislé a samostatné vzdelávacie moduly alebo rozličné kombinované programy pre stredné školy, technicky zamerané školy, nadstavbové kurzy alebo univerzity. Od študentov, ktorí sa prihlásia na kurz, sa neočakávajú žiadne predchádzajúce technické vedomosti alebo zručnosti práce s PC.

Tieto nové vzdelávacie materiály umožňujú efektívny a praktický prístup k výučbe problematiky počítačových sietí, k osvojovaniu si nielen teoretických vedomostí, ale aj praktických zručností. Používa dobre prepracované a zrozumiteľné materiály, ktoré pomáhajú študentom v štúdiu. Program Discovery poskytuje rýchlu aplikovateľnosť získaných vedomostí, povzbudzuje študentov k ďalšiemu vzdelávaniu v tejto oblasti. Umožňuje im sa lepšie pripraviť na ich budúcu kariéru v oblasti IT (základná úroveň) prostredníctvom praktických skúseností získaných počas série štyroch kurzov.  Pri výučbe používa zrozumiteľné vzdelávacie manuály, ktoré jednoducho krok za krokom prestavujú študentom preberanú problematiku, detailné inštrukcie a spätnú väzbu, ktorá napomáha študentom dosiahnuť finálne riešenia.

Program Discovery využíva moderné webové a internetové technológie a vysoko interaktívne aktivity, ktoré stimulujú výučbu a zlepšujú zapamätanie si získaných vedomostí. Využívanie moderných e-learningových technológií zahŕňa multimédiá, aktivity založené na technológii Flash, videá a interaktívne kvízy, ktoré ponúkajú rozličné vzdelávacie štýly, zvýšenú chápavosť a poskytujú bohaté vzdelávacie skúsenosti.

Vzdelávací program Discovery pozostáva zo štyroch kurzov:

  1. Siete pre domácnosti a malé podniky
  2. Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
  3. Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí
  4. Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí

Kurzy nadväzujú na seba a pre absolvovanie jednotlivých kurzov je nutné ukončiť predchádzajúce.

Program Discovery umožňuje výučbu základov sieťových technológií pomocou aplikácií v rámci ktorých sa realizujú rozličné typy praktických sieťových situácií s ktorými sa môžu študenti v budúcnosti stretnúť. Zoznamujú sa postupne s domácimi sieťami alebo sieťami v malých firmách až postupne s viac komplexnejšími podnikovými modelmi. Študenti sa učia technické zručnosti a osobnostné zručnosti potrebné pre prvý vstup do odvetvia sieťových špecialistov. Program Discovery tiež poskytuje úvod do ďalších progresívnych komunikačných technológií umožňujúcich prenos hlasu a videa, bezdrôtových sietí a rozsiahlej problematiky komunikačnej bezpečnosti.

Medzinárodne uznávané priemyselne certifikáty

Vzdelávanie založené na báze programe Discovery pripravuje študentov pre získanie dvoch medzinárodne uznávaných certifikátov: CCENT a CCNA. Po ukončení prvých dvoch kurzov môžu študenti absolvovať certifikačnú skúšku pre získanie CCENT certifikátu (Cisco Certified Entry Network Technician). Tento certifikát je osvedčením,  študent má dostatočné praktické zručnosti potrebné pre základnú úroveň pozície sieťového špecialistu,  ma dostatočné kompetencie a zručnosti pre základnú prácu so smerovačmi, prepínačmi a pozná základy operačného systému Cisco IOS.

CCENT je prvý krok, jedna z možností, ako získať CCNA certifikáciu, ktorá je základnou certifikáciou v rámci budovania kariéry sieťového špecialistu. Študenti, ktorí ukončia všetky štyri kurzy programu Discovery sú pripravení pre absolvovanie priemyselnej certifikácie – CCNA.

Zručnosti a kompetencie

Siete pre domácnosti a malé podniky Práca v malom a strednom podniku alebo u ISP (internet service provider)
Inštalácia osobného počítača vrátane operačného systému, sieťových kariet a periférnych zariadení Znalosť ako funguje internet a ako prebieha komunikácia medzi koncovými stanicami
Schopnosť naplánovať a nainštalovať malú sieť pripojenú k internetu Inštalácia, konfigurácia a schopnosť riešiť problémy spojené s Cisco IOS zariadeniami
Riešenie problémov pripojenia k sieti a k internetu Návrh základnej káblovej infraštruktúry
Zdieľanie viacerých prostriedkov ako sieťové tlačiarne a súbory pre viacero počítačov Konfigurácia servera na zdieľanie prostriedkov a bežné webové služby
Rozpoznanie a zníženie bezpečnostných rizík v domácej sieti Implementácia základného WAN pripojenia cez telekomunikačné služby
Konfigurácia bezdrôtových prístupových bodov a bezdrôtových staníc Zálohovanie servera a riešte katastrofickej situácie(strata dát a pod.)
Využitie technológií smerovania a prepínania v podnikovej sietí Navrhovanie a prevádzka počítačových sietí
Návrh LAN siete Vyhodnocovanie požiadaviek zákazníkov
Konfigurácia prepínačov s VLAN-mi a komunikácie medzi prepínačmi Návrh jednoduchých intranetových riešení
Implementovanie ACL(access controll list) na povolenie alebo zakázanie špecifickej prevádzky Návrh IP adresnej schémy lokálnej siete
Realizácia WAN prepojenia Vytvorenie zoznamu zariadení vyhovujúcich návrhovým požiadavkám LAN
Konfigurácia smerovacích protokolov na Cisco zariadeniach Inštalácia a konfigurácia prototypu siete
Schopnosť riešiť problémy s WAN, LAN a VLAN použitím štruktúrovaných metodík a OSI modelu Inštalácia a aktualizácia sieťového operačného systému

Po absolvovaní prvých štyroch semestrov programu a úspešnom zložení certifikačnej skúšky CCNA má študent možnosť pokračovať v druhej etape s cieľom získania certifikátu Cisco Certified Network Professional (CCNP).