Cisco - welcome to the human network
Cisco Systems je vedúca svetová spoločnosť v oblasti prenosu dát, hlasu a obrazu a v oblasti LAN a WAN sietí.
viac..
ESF - Európsky sociálny fond

Čo je nové:Od septembra 2010 v našej LCNA máme nového inštruktora - pána profesora Luciána Gondu. Držíme mu palce a veríme, že nesklame naše očakávania :-)

Štúdium na našej CISCO akadéii pokračuje v 2. polroku školskeho roka 2010/2011 týmto rozvrhom:
utorok - 1. semester - p. Gonda
štvrtok - 2. a 3. semester - p. Spišáková

Kontakt pre LCNA:

RNDr. Mária Spišáková
lcna@gphmi.sk
Gymnázium P.Horova
Masarykova 1
071 79 Michalovce

Kontakt pre Netacad:

Ing. František Jakab, PhD.
Koordinátor programu
NetAcad pre SR
Cisco Slovakia, spol. s r.o.
Apollo Business Center,
Mlynské nivy 43
821 09 Bratislava 2
Tel: 0905 715 816,
fjakab@cisco.com

Otázky:

Dobrý deň prajem, chcem sa informovať či blízkej budúcnosti pripravujete nejaké vzdelávanie okrem kurzov určených pre žiakov vašej školy aj pre širšiu verejnosť. Za odpoveď Ďakujem. K.

V blízkej budúcnosti neplánujeme kurzy pre verejnosť, ale je možnosť študovať s našimi študentami, ktorí majú LCNA aj ako krúžky po vyučovaní.

Viac...

Ďalšie moduly sieťového akademického programu

Bezpečnosť počítačových sietí

Je určený pre špecializované štúdium počítačových sietí (nutnou podmienkou je úspešné ukončenie prvej etapy štúdia na úrovni certifikácie CCNA). V rámci kurzu sa študenti zaoberajú návrhom a implementáciou bezpečnostných riešení, ktoré zredukujú riziko straty a zraniteľnosti počítačovej siete. Kurz kombinuje praktickú a teoretickú prípravu. Dĺžka kurzu je 50 hodín praktických cvičení a približne rovnaký rozsah štúdia teórie.

Zameranie kurzu je nasledovné:

 • návrh a riadenie bezpečnostných procedúr;
 • bezpečnostné technológie, produkty a riešenia;
 • firewall a návrh, implementácia, konfigurácia a údržba bezpečného smerovača;
 • implementácia AAA použitím smerovačov a firewall-ov;
 • implementácia VPN použitím smerovačov a firewall-ov.

Tento kurz pripraví študentov na oblasť označovanú ako „Managing Cisco Network Security – MCNS“ a „Cisco Secure PIX Firewall Advanced – CSPFA“. Tieto skúšky tiež platia ako príprava na Cisco Certifief Security Professional (CCSP).

Úvod do technológií bezdrôtových sietí

Študenti sa oboznámia s problematikou návrhu a implementácie bezdrôtových LAN sieti a s riešením prevádzkových problémov v týchto sieťach. Kurz je obsahovo zameraný na prehľad o technológiách, bezpečnosti a návrhu bezdrôtových LAN sieti. Získané vedomosti zahŕňajú:

 • návrh logickej bezdrôtovej LAN siete pre bezdrôtových užívateľov v súčinnosti so štandardom IEEE 802.11.;
 • demonštrovať znalosť teórií ohľadne faktorov, ktoré ovplyvňujú WLAN (vrátane EM spektra, prenosu rádiových vĺn, modulačných techník a frekvenčnému a kanálovému využitiu bezdrôtových technológií);
 • inštalácia WLAN so zariadeniami Cisco a príslušnými anténami, ktoré spĺňajú požiadavky na mobilitu a priepustnosť;
 • nastavenie hardvéru a konfigurácia softvéru bezdrôtových Cisco produktov vrátane bezpečnosti použitím WEP, Cisco LEAP a 802.1x protokolov;
 • vylepšenie bezdrôtových produktov a riešenie problémov použitím diagnostických nástrojov a príkazového riadku.

Úvod od informačných technológií I: Technické a programové prostriedky počítačových systémov

Kurz oboznámi študentov so súčasnými informačnými technológiami a dátovou komunikáciou. Tento 70 hodinový kurz v podmienkach laboratória naučí študentov postaviť počítač z jednotlivých komponentov a inštalovať operačné systémy (MS Windows, LINUX).

Po úspešnom absolvovaní študenti získavajú „IT Essentials PC Hardware and Software Certificate of Completion“ a budú pripravený na certifikačný test CompTIA A+, pričom budú mať vedomosti o tom ako:

 • postaviť počítač, inštalovať základnú dosku, disketové a diskové mechaniky, CD-ROM a grafické karty;
 • inštalovať a riadiť operačný systém MS Windows;
 • pridávať periférne a multimediálne zariadenia;
 • vytvoriť lokálnu sieť, pracovať so sieťovými protokolmi a s TCP/IP;
 • pripojiť počítač k lokálnej sieti a k internetu.

V prípade že študent absolvoval IT Essentials I: PC Hardware and Software bude pripravený na certifikačný test CompTIA Server+.

Úvod do informačných technológií II.: Sieťové operačné systémy

Kurz je úvodom do viac - užívateľských a viac - úlohových operačných systémov. Dĺžka tohto kurzu je 70 hodín. Obsahuje prehľad charakteristických vlastností operačných systémov Linus, MS Windows .
Študenti sa naučia inštalácii týchto operačných systémov, bezpečnostným procedúram, zálohe systému a vzdialenému prístupu.

Po úspešnom absolvovaní študenti získajú „Certificate of Completion“ pre IT Essentials II: „Network Operating Systems“ a budú mať vedomosti o:

 • inštalačných procedúrach pre Linux a MS Windows 2000;
 • procedúrach pre sieťovú bezpečnosť operačného systému;
 • sieťových štandardoch, protokoloch, topológiách, médiách a zariadeniach;
 • zálohovaní a vzdialenom prístupe k operačnému systému;
 • riadení a optimalizácii sieťového operačného systému.

V prípade absolvovania kurzu IT Essential II: Network Operating Systém je študent pripravený na certifikačný test CompTIA Linux+.

Viac informácií nájdete na stránkach:

Cisco Networking Academy Program (www.cisco.com/go/netacad)
Course Catalog (www.cisco.com/edu/courses)
Locate a Networking Academy (www.cisco.com/edu/locate)
Certification (www.cisco.com/go/certifications)